CENGİZ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞAN ADAYI 

AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak CENGİZ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirket, kişisel verileri doğrudan çalışan adaylarının kendisinden, çevrimiçi CV paylaşım ağlarından (Ör:Kariyernet),  çalışan adayının pozisyona uygunluk için değerlendirildiği süre kapsamında tutulan mülakat ve değerlendirme notlarından ve çalışan adayı ile paylaşılan test, sınav ve anket sonuçlarından matbu form,posta , e-posta, CCTV, ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

  • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (ör: CV’nizde yer alan ve bizle paylaştığınız özel nitelikli kişisel verilerin ilgili sürelerce muhafaza edilmesi),
  • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör: işe başvuru formumuzu doldurarak bizimle paylaşmanız),
  • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (ör: Sözleşme öncesi müzakere dönemi nedeniyle veri işlenmesi),
  • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör: En uygun pozisyona en uygun adayın yerleştirilmesi için mülakatların yapılması),
  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

  • İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi; Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında; personel temin süreçlerinin yürütülmesi.
  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan çalışan adayı kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; iş ortaklarımıza, yetkili satıcılarımızla, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize,  ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde  ve Yurtdışında işlenebilecektir.

Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:

Çalışan Adayı Şirketin iç ve dış denetimlerden geçmesi sırasında kişisel verilerin denetimci ile paylaşılması; İşyeri ve Çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla giriş -çıkış bilgileri, kamera kayıtları gibi verilerin güvenlik şirketi ile paylaşılması;
  1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

 İlgili kişiler,  Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sahip olduğunuz haklar ile ilgili bilgi almak istiyorsanız ik@cengizmakina.com.tr e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.